Stadgar

ÅHUS FÖRELÄSNINGSFÖRENING

Stadgar antagna vid årsmötet 2013-02-28


§ 1. Föreningen har till uppgift att anordna föreläsningar och andra kulturella sammankomster.


§ 2. Föreningen är politiskt och religiöst neutral.


§ 3. Medlem i föreningen är den som har erlagt av årsmöte föreskriven årsavgift.


§ 4. Föreningens arbets- och räkenskapsår sammanfaller med kalenderåret.


§ 5. Erlagd årsavgift berättigar till inträde vid samtliga föreläsningar under året. Styrelsen kan besluta om extra avgift vid sammankomst som medför större kostnader. Icke medlem skall erlägga av årsmötet beslutad inträdesavgift vid varje sammankomst.


§ 6. Föreningens angelägenheter sköts av en styrelse bestående av nio ledamöter inklusive ordförande.  Styrelsen väljs vid årsmötet med tre ledamöter för en period av tre år så att styrelsen kontinuerligt förnyas/omväljs med 1/3-del. Fyllnadsval för kortare tidsperiod kan förekomma. Årsmötet väljer ordförande.

Styrelsen väljer inom sig vice ordförande, kassör och sekreterare.


§ 7.  Det åligger styrelsen att:

leda föreningens verksamhet enligt gällande stadgar

inom föreskriven tid inge ansökan om anslag till föreningen från stat, kommun och olika fonder

i samarbete med bildnings- och studieförbund eller i egen regi kalla föreläsare samt bestämma tid och plats för föreläsningen

på lämpligt sätt marknadsföra aktuell verksamhet

föra lagstadgade räkenskaper

föra protokoll vid årsmöten och sammanträden

vid årsmötet avge årsberättelse över föreningens verksamhet

vårda föreningens tillhörigheter


§ 8. Till styrelsemöte kallas ledamöter. Styrelsen är beslutsmässig då ledamöternas antal är minst fyra. Styrelsen är ansvarig för fattade beslut. Ledamot kan till protokollet anmäla reservation.


§ 9. Ordinarie årsmöte skall hållas före mars månads utgång året efter det aktuella verksamhetsåret. Kallelse skall ske senast två veckor innan årsmötet.


§ 10.  Vid årsmötet skall framläggas följande handlingar:

årsberättelse över föreningens verksamhet

föreningens resultat- och balansrapport

revisorernas berättelse samt förslag om ansvarsfrihet för styrelsen för föregående arbetsårs förvaltning.


§ 11. Vid årsmötet skall vidare följande förekomma:

val av ordförande för mötet

val av sekreterare för mötet

val av två justerare

fråga om årsmötet utlysts i behörig ordning

godkännande av föredragningslista

styrelsens berättelse för föregående år

revisorernas berättelse

fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

val av ledamöter i styrelsen

val av revisorer jämte två suppleanter

val av valberedning bestående av tre personer varav en sammankallande

fastställa medlems- och inträdesavgifter m m

ärenden som styrelsen eller medlem hänskjutit till årsmötet

övriga ärenden

årsmötet avslutas.§ 12.  Beslut om stadgeändring skall fattas på två varandra följande möten, varav minst ett skall vara ett ordinarie årsmöte. På det möte som hålls sist, skall beslut fattas av minst 2/3 av de närvarande.


§ 13.  Skulle föreningens verksamhet upphöra, skall dess tillgångar tillfalla Skånes Föreläsningsföreningars intresseorganisation.