Protokoll 2015

Årsmöte för Åhus Föreläsningsförening 2016-02-25

Åhusgården 18.30


1  Ordförande Erna Arhag förklarade mötet öppnat och valdes till årsmötesordförande.

2   William Nisser valdes till årsmötessekreterare.

3   Till att justera protokollet valdes Lennart Westergård och Tommy Persson.

4   Mötet befanns vara utlyst i behörig ordning.

5   Dagordningen godkändes.

6   Styrelsens verksamhetsberättelse godkändes och lades till handlingarna.

7   Resultat- och balansräkning fastställdes. Redovisat resultat balanseras i ny räkning.

8   Revisionsberättelsen föredrogs av revisor Kenneth Svensson och godkändes.

9   Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2015.

10 Val av medlemmar till styrelsen: Erna Arhag, ordförande, omval 3 år.

                                                                 Anders Björklund och Margaretha Täljemark omval 3 år.

11 Val av revisorer: John Falkå och Kenneth Svensson omval 1 år.

      Val av revisorsuppleanter: Maud Westesson och Gunnar Back omval 1 år. 

12 Till valberedning för 1 år: omval av Anders Sigfridsson, nyval av Lars Wittzell sammankallande

       och Barbro Ottosson.

13 Beslut om avgifter för 2017: Styrelsens förslag om oförändrade avgifter antogs enhälligt, således     

     medlemsavgift 150 kr/år och 50 kr för enskild föreläsning för icke medlem om inget annat angivits.   

14 Det förelåg inga till årsmötet hänskjutna frågor.

15 Årsmötet avslutades 18.50.


Vid protokollet: William Nisser              Ordförande Erna Arhag

                       

Justerat: Lennart Westergård                Tommy Persson