Protokoll 2014

Årsmöte för Åhus Föreläsningsförening 2015-02-26

 

Åhusgården 18.30

 

1 Ordförande Erna Arhag förklarade mötet öppnat och valdes till årsmötesordförande.

 

2 Margaretha Täljemark valdes till årsmötessekreterare.

 

3 Till att justera protokollet valdes Inga Fröjdh och Ann-Kristin Persson.

 

4 Mötet befanns vara utlyst i behörig ordning.

 

5 Dagordningen godkändes.

 

6 Styrelsens verksamhetsberättelse godkändes och lades till handlingarna.

 

7 Resultat- och balansräkning fastställdes. Redovisat resultat balanseras i ny räkning.

 

8 Revisionsberättelsen föredrogs av revisor Kenneth Svensson och godkändes.

 

9 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2014.

 

10 Val av medlemmar till styrelsen: Torgny Reinholdsson omval 3 år.

 

Kerstin Silvander och William Nisser nyval 3 år.

 

11 Val av revisorer: John Falkå och Kenneth Svensson omval 1 år.

 

Val av revisorsuppleanter: Maud Westesson och Gunnar Back omval 1 år.

 

12 Till valberedning för 1 år: omval av Karin Johansson, sammankallande, Anders Sigfridsson och

 

Birgitta Möllerström.

 

13 Beslut om avgifter för 2016: Styrelsens förslag om oförändrade avgifter antogs enhälligt, således

 

medlemsavgift 150 kr/år och 50 kr för enskild föreläsning för icke medlem om inget annat angivits.

 

14 Det förelåg inga till årsmötet hänskjutna frågor.

 

15 Avgående styrelseledamöter Bertil Carlsson och Gunilla Kronstrand avtackades.

 

16 Årsmötet avslutades 18.50.

 

Vid protokollet: Margaretha Täljemark Ordförande Erna Arhag

 

 

Justerat: Inga Fröjdh Ann-Kristin Persson

 

Foto: Åhus Hembygdsförening Sankta Annas Gille, Gunnar Palmgren och Uno Pålsson