Protokoll 2015

Årsmöte för Åhus Föreläsningsförening 2016-02-25

Åhusgården 18.30

 

1 Ordförande Erna Arhag förklarade mötet öppnat och valdes till årsmötesordförande.

2 William Nisser valdes till årsmötessekreterare.

3 Till att justera protokollet valdes Lennart Westergård och Tommy Persson.

4 Mötet befanns vara utlyst i behörig ordning.

5 Dagordningen godkändes.

6 Styrelsens verksamhetsberättelse godkändes och lades till handlingarna.

7 Resultat- och balansräkning fastställdes. Redovisat resultat balanseras i ny räkning.

8 Revisionsberättelsen föredrogs av revisor Kenneth Svensson och godkändes.

9 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2015.

10 Val av medlemmar till styrelsen: Erna Arhag, ordförande, omval 3 år.

Anders Björklund och Margaretha Täljemark omval 3 år.

11 Val av revisorer: John Falkå och Kenneth Svensson omval 1 år.

Val av revisorsuppleanter: Maud Westesson och Gunnar Back omval 1 år.

12 Till valberedning för 1 år: omval av Anders Sigfridsson, nyval av Lars Wittzell sammankallande

och Barbro Ottosson.

13 Beslut om avgifter för 2017: Styrelsens förslag om oförändrade avgifter antogs enhälligt, således

medlemsavgift 150 kr/år och 50 kr för enskild föreläsning för icke medlem om inget annat angivits.

14 Det förelåg inga till årsmötet hänskjutna frågor.

15 Årsmötet avslutades 18.50.

 

Vid protokollet: William Nisser Ordförande Erna Arhag

Justerat: Lennart Westergård Tommy Persson

 

Foto: Åhus Hembygdsförening Sankta Annas Gille, Gunnar Palmgren och Uno Pålsson